Freelance-overeenkomst


Een freelance-overeenkomst, ook wel bekend als een overeenkomst van opdracht, zzp-contract, freelancencontract of dienstverleningsovereenkomst, is een juridisch document dat de voorwaarden en afspraken regelt tussen een zelfstandige professional (freelancer) en een opdrachtgever. Hier zijn de 10 belangrijkste clausules die vaak in een freelance-overeenkomst worden opgenomen:

  1. Partijen: Identificeert de betrokken partijen bij de overeenkomst, namelijk de opdrachtgever en de freelancer, inclusief hun contactgegevens.
  2. Opdrachtomschrijving: Geeft een gedetailleerde beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen van de freelance-opdracht.
  3. Vergoeding en betalingstermijnen: Specificeert het honorarium van de freelancer, de betalingswijze en de vastgestelde termijnen voor facturering en betaling.
  4. Intellectueel eigendom: Regelt de eigendomsrechten van het gecreëerde werk en bepaalt of de opdrachtgever exclusieve rechten verwerft of dat de freelancer bepaalde rechten behoudt.
  5. Termijn en beëindiging: Stelt de duur van de overeenkomst vast en beschrijft de voorwaarden waaronder beide partijen de overeenkomst kunnen beëindigen, inclusief opzegtermijnen.
  6. Geheimhouding: Legt de verplichting tot vertrouwelijkheid vast met betrekking tot bedrijfsinformatie en andere vertrouwelijke gegevens.
  7. Aansprakelijkheid en verzekering: Bepaalt de aansprakelijkheid van beide partijen en bespreekt eventuele verzekeringsvereisten.
  8. Onafhankelijke aannemer: Bevestigt dat de freelancer als onafhankelijke aannemer wordt beschouwd en niet als werknemer van de opdrachtgever.
  9. Wijzigingen en aanvullingen: Bepaalt de procedure voor het aanbrengen van wijzigingen in de overeenkomst en het aanvullen van de voorwaarden indien nodig.
  10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Specificeert welk rechtsstelsel van toepassing is op de overeenkomst en beschrijft de procedure voor geschillenbeslechting, zoals arbitrage of juridische stappen.

Wil je controle over je contracten? Als trotse legal partner van The Freelance Qommunity helpen wij je graag verder. Neem contact met ons op om een samenwerking te bespreken.