Mediarecht

Mediarecht is de verzamelnaam voor rechten die te maken hebben met vrijheid van meningsuiting, en het recht op bescherming van eer en goede naam. Vraagstukken over onrechtmatige publicaties vallen ook onder het mediarecht. Op het moment dat er bijvoorbeeld valse beschuldigingen worden geuit of andere feitelijke onjuistheden worden gepubliceerd (zoals neprecenties op Google en Facebook of fake news), kan dit iemands persoonlijke levenssfeer en reputatie schaden.

In zekere zin vallen privacyrecht en reclamerecht ook onder het mediarecht.

Privacy

Woordenboek Van Dale omschrijft privacy als:

“de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven”. Dit is later aangevuld met “het zelf bepalen wie welke informatie over iemand krijgt en de wens om een onbespied en onbewaakt leven te leiden”.

Privacy gaat dus om de bescherming van bijvoorbeeld persoonsgegevens, of bescherming van het eigen lichaam. Maar ook van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven en het recht op vertrouwelijke communicatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“) is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. De AVG verplicht bedrijven om organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, hebben 2 jaar de tijd gekregen om aan de regels uit de AVG te voldoen. Concreet betekent dit dat er uiterlijk op 25 mei 2018 aan de nieuwe regels moet zijn voldaan!

In het kort is de AVG als soort Wet Bescherming Persoonsgegevens Plus. In het kort: gegevensverwerkingen moeten worden vastgelegd, er moeten verwerkersovereenkomsten worden gesloten met externe partijen die (persoons)gegevens verwerken, profiling moet worden medegedeeld en er moet een Functionaris Gegevensbescherming worden aangesteld.

Voldoe je niet aan de wet: boete!

Check hier de factsheet van Digitale Overheid en de hier handleiding vanuit de Rijksoverheid.

Nog meer kennis nodig? Lees hier verder over intellectueel eigendom.

Hulp nodig? Let us know.